„Mladý Strážník z.s.

   


                                   PREVENTIVNÍ A OSVĚTOVÁ ČINNOST

O nás 

       ¨Mladý strážník z.s.¨

 

Spolek Mladých strážníků je akce obecních strážníků Obecní policie[1] Líbeznice, která se koná v rámci prevence kriminality, které se již delší dobu věnuje. Jedná se o tematický zájmový spolek, kdy přihlášené děti ze základních škol jednou týdně dochází přímo do komunitního centra Archa. Komunitní centrum Archa navštíví celkem 20 - 30 dětí.

Do spolku se přihlásilo dvacet dětí z Líbeznic, Baště, Předboje a Bořanovic.  Schůzky jsou pořádány každou středu od 17 do 18.00 hod. v komunitním centru Archa, kdy na každou schůzku si strážníci pro děti připravují jeden z tematických okruhů, kterému se následně věnují formou her.

Náplní kroužku je seznámení dětí s bezpečnostní problematikou na všech úsecích, jejich seznámení s veškerými formami protiprávního jednání, výukové hry, základy znalostí výpočetní techniky, sportovní činnost, instruktážní pořady z oboru bezpečnosti a prevence kriminality spojené s návštěvami institucí z této oblasti, zábavné zapojení do běžné profese strážníka obecní policie bez ohrožení bezpečnosti dítěte, základy sebeobrany, střelba ze vzduchových zbraní a další podobné aktivity. V neposlední řadě také naučit děti bezpečnému chování, seznámení se zákony ČR a Obecně závaznými vyhláškami obce.

Mají možnost si prohlédnout veškeré pomůcky, které strážníci potřebují ke své činnosti, včetně služebního vozu, mají možnost nahlédnout do prostor, kde má OP své zázemí a kamerový systém, který je pro práci OP velice přínosným pomocníkem. Dále mají možnost se seznámit s prací dalších složek IZS jako např. Policie ČR, Hasičů a ZZS.

 

Po té, co se děti seznámí s činností OP, se zde nenásilnou formou dozvídají řadu nových informací. 

 Pomocí her a soutěží se učí být správnými účastníky silničního provozu (chodci, cyklisté, spolujezdci). 

 •   Poznávají, jak komplikované jsou mezilidské vztahy.
 •   Jak se chovat k cizímu zvířeti.
 •   Jak se chovat a reagovat když dítě osloví cizí člověk.
 •   Jak zamezit kapesní krádeži.
 •   Co udělat s nalezenou injekční stříkačkou.
 •   Jak poskytnout první pomoc.
 •   Bezpečné chováni doma i venku.
 •   Prevence pouličních krádeží.
 •   Prevence přepadení.
 •   Co dělat při dopravní nehodě.
 •   Desatero ochrany obyvatel.
 •   Dopravní značky a jejich značení.
 •   Jak se mají děti chovat na cestě ze školy a do školy.
 •   Co se může všechno stát, když jsou děti samy doma.
 •   Dozvídají se o problematice alkoholu, kouření a drog.
 •   Zjišťují, co je vlastně šikana, kyberšikana nebo jaká číhají nebezpečí na internetu.„Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu.

 •   Tam mají možnost při pochůzkové činnosti poznat obec Líbeznice „očima strážníka“.
 •   Vyhledávat přestupky.
 •   Vyzkoušet měření radarem. 
 •   Základy sebeobrany.
 •   Střelecké přípravy ze vzduchových zbraní.
 •   Každý rok se Mladí strážnici zúčastní akce "Ukliďme Svět, ukliďme Česko", kterou zakončí opékáním buřtů.


Po absolvování písemných testů, fyzických testů a střelby ze zbraní na střelnici jsou oficiálně jmenováni „mladými strážníky“. Toto slavnostní jmenování provádí náčelník Obecní policie Líbeznice za přítomnosti rodičů, pana starosty i zástupců Policie ČR

Každý „Mladý strážník“ dostane svůj průkaz Mladého strážníka se svou fotografií a odznakem OP.


Cílem spolku je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna rizika, která je dennodenně obklopují. 

 

Děti dostanou možnost pohlédnout na veškerou problematiku ze strany policie a zároveň se strážníky navázat dobrý vztah.

 

Obecní policie si od toho slibuje větší bezpečnost dětí a motivaci k tomu, aby stály na správné straně zákona.


 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

 

1.   Mládež a paragrafy

Obsah semináře: Trestní odpovědnost mládeže, přestupky, trestné činy, tresty, oprávnění OP

Rozsah semináře: 2 hodiny

 

2.   Šikana a záškoláctví

Obsah semináře: Problematika sociálně-patologických jevů – šikana, záškoláctví

Rozsah semináře: 1,5 hodiny

 

3.   Omamné a psychotropní látky

Obsah semináře: Protidrogová problematika

Rozsah semináře: 1,5 hodiny

 

4.   Dopravní výchova

Obsah semináře: Pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty (besedy, mobilní dopravní hřiště, soutěže BESIP)

Rozsah semináře: 2 hodiny

 

5.   Sebeobrana

Obsah semináře: Zásady bezpečného chování na veřejnosti, základní obranné prvky

Rozsah semináře: 2 hodiny 

 

6.   Pes na veřejnosti

Obsah semináře: Psi a paragrafy, bezpečné chování ke psům, obrana při napadení psem, postup při poranění zvířetem, ukázka výcviku služebního psa

Rozsah semináře: 2 hodiny

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ SEMINÁŘŮ

 

1.   Přednáška na téma „Mládež a paragrafy“

Žáci jsou na úvod seznámeni s prací obecní policie a jejími oprávněními. Následně je přednášejícím strážníkem vysvětlen pojem protiprávní jednání, jeho různá nebezpečnost pro společnost a následky z něj vyplývající.

Část besedy je věnována nejčastějším proviněním mládeže, jsou vysvětleny skutkové podstaty nejběžnějších přestupků a trestných činů. Opomenut není ani nešvar kouření a požívání alkoholu mládeží.

 

 

2.   Přednáška na téma „Šikana a záškoláctví“

Příčiny vzniku šikany a její možné důsledky vysvětlí strážník v první části programu, kde na názorných příkladech předvede různé typy chování agresorů. Poté následuje poučení, jak se tomuto sociálně-patologickému jevu účinně bránit a jaké tresty čekají případné utlačovatele.

Druhá část programu je zaměřena na problémy záškoláctví, důvody, proč k němu dochází a také na odpovědnost rodičů za povinnou školní docházku dítěte.

 

 

3.   Přednáška na téma „Omamné a psychotropní látky“

Pro 2. stupeň ZŠ a střední školy jsou připraveny přednášky s protidrogovou tématikou, v nichž jsou žáci seznámeni se základními druhy omamných a psychotropních látek a jejich škodlivými účinky na lidský organismus.

Dále jim jsou nastíněny právní normy České republiky, které problematiku těchto látek řeší.

 

 

4.   Dopravní výchova

Mezi nejohroženější účastníky silničního provozu patří chodci a cyklisté. Strážníci se proto věnují výuce dopravních předpisů již v mateřských školách.

Pro nejmenší děti organizují mobilní dopravní hřiště, kde je seznamují s dopravními značkami a základními pravidly pohybu chodců na pozemních komunikacích. Pro žáky základních škol připravují výuku pravidel pro cyklisty a zabezpečují dohled při akcích „BESIP“ – soutěže pro cyklisty.

 


5.   Semináře sebeobrany

Pořádáním těchto seminářů obecní policie reaguje na vzrůstající počet násilných trestných činů. Jsou určeny zejména ohroženým skupinám (ženy, děti, senioři), které jsou nejčastějšími oběťmi útočníků.

Děti jsou seznámeni s pravidly a doporučeními, která jsou důležitá při běžných lidských činnostech (při nákupech, na poště, v davu lidí, či výběru peněz u bankomatu apod.).

V praktické ukázce jsou popsány nejcitlivější slabiny útočníka, jeho psychologie a názorně jsou předvedeny jednoduché triky, kterými se lze účinně ubránit i bez znalosti bojového umění.

 

 

6.       Besedy spojené s ukázkou výcviku služebního psa

Malé děti jsou nejprve seznámeny se stejnokrojem strážníků, jejich rozmanitou činností, pravomocemi a vybavením.

Dále jsou kynologem obecní policie poučeny o zásadách správného chování ke psům a naznačen postup, jak se nejlépe ochránit při napadení psem. Pro mladší děti, zejména z mateřských škol a 1. stupně základních škol je určena ukázka výcviku služebního psa obecní policie.

 

 

7.   Pes na veřejnosti

Každoročně dochází v České republice k mnoha případům poranění člověka zvířetem, nejčastěji psem.

Ze zjištěných příčin těchto útoků vyplývá, že valná většina je zaviněna člověkem samotným. Seminář, který zabezpečuje kynolog obecní policie, si klade za cíl zvýšit informovat veřejnosti v oblasti etologie (přirozené chování a projevy zvířat) a přispět tím ke snížení počtu napadení člověka psem.

 

Zároveň jsou vysvětleny různé možnosti obrany před nebezpečným psem a správný postup v případě, kdy k poranění již došlo. Součástí semináře je seznámení s platnou legislativou, která se problematiky držení psů na ochranu zvířat proti týrání.

Zákon o myslivosti, Občanský zákoník, obecně závazné vyhlášky upravující pohyb psů na veřejném prostranství apod. Seminář je v závěru doplněn ukázkou výcviku a použití hlídkového služebního psa.

 

 

 


 

SPORTOVNÍ AKCE PRO ŠKOLY

BRANNÝ ZÁVOD „O POHÁR MS“

 

 

Jedná se o závod čtyřčlenných družstev žáků základních škol, kde závodníci absolvují terénní běh doplněný brannými disciplínami a překážkami. Při závodu je výsledek odvislý od výkonu celého družstva, nikoli jednotlivce.

 

Žáci zde mimo jiné uplatní znalosti např. z topografie (při práci s mapou a buzolou), zdravovědy (plnění testu z otázek první pomoci a praktická úloha jejího poskytnutí), dopravní výchovy (plnění testu ze znalostí pravidel silničního provozu a výbavy jízdního kola).

 

 

 

ZÁVOD „MLADÝ STRÁŽNÍK“

je obdobou závodu O pohár OP avšak disciplíny jsou uzpůsobeny věku žáků prvního stupně ZŠ. Zde si navíc strážníci chtějí ověřit znalosti dětí získané z osvětové činnosti strážníků v ZŠ – správné chování vůči cizím osobám, cizím psům, telefonní čísla linek tísňového volání apod. I zde se děti učí pracovat v týmu, spoléhat jeden na druhého a snaží se podat co nejlepší sportovní výkon. Není pravdou, že uvedené závody jsou pouze pro fyzicky zdatné jedince. Naopak, v teoretických disciplínách mají příležitost vyniknout i sportovně méně založení žáci, a tím se vyrovnává případný silový rozdíl celého družstva.

 

 

DĚTSKÝ DEN OBECNÍ POLICIE

 

Strážníci každoročně připravují pro děti všech velikostí a jejich rodiče atraktivní soutěže, blízké policejní práci, za které jsou soutěžící odměňováni drobnými dárky od sponzorů.

 

Zároveň je prezentována práce a vybavení líbeznických strážníků. Při této příležitosti nechybějí nejrůznější dotazy ze strany rodičů, které se týkají např. dopravní problematiky, zákroků strážníků apod.


 
 

                                            


[1] OP – Obecní policie


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .